Overige thema's PO

Op deze pagina besteden we aandacht aan beleidsmatige thema's 0-12 jarigen waarvan bekend is dat ze met regelmaat terug te vinden zijn op de LEA's van gemeenten of die van invloed zijn op de keuzes voor de thema's op de LEA. Dit zijn (zonder enige pretentie van volledigheid en met de uitdrukkelijke bedoeling het lijstje in de toekomst aan te vullen met nieuwe thema's):

* Ouderbetrokkenheid

* Aanpak zeer zwakke scholen

* Taal en Rekenen

* Kwaliteitsagenda PO

 

Ouderbetrokkenheid

In januari 2013 stuurde Oberon een mailing aan alle gemeenten over ouderbetrokkenheid op de LEA. Dit informatie- en ondersteuningspakket bestaat uit informatie en tools, zoals een discussiestuk voor de LEA, een factsheet en de beleidsbox. Hiermee kunt u het thema ouderbetrokkenheid vanuit een gezamenlijke visie verkennen en er afspraken over maken. Bekijk de onderdelen van het informatiepakket:

Verkenning Ouderbetrokkenheid op de LEA

Factsheet Ouderbetrokkenheid

Beleidsbox Ouderbetrokkenheid op de LEA

 

Eind 2011 zette Minister van Bijsterveldt het thema ouderbetrokkenheid op de kaart, door een Kamerbrief eind november. In 2012 is een actieprogramma ingezet, zie Kamerbrief april 2012, en wordt o.a. getracht om ook de rol van gemeenten m.b.t. dit thema steviger neer te zetten.

 

In dit kader is op 3 juli 2012 een bijeenkomst geweest op het Ministerie van OCW waar circa 40 gemeenten aanwezig waren. Het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst zijn hier terug te vinden.

Verslag bijeenkomst 3 juli over rol gemeenten voor thema ouderbetrokkenheid.

Presentatie Hans Christiaanse over herkomst belangstelling ouderbetrokkenheid.

Presentatie Ton Klein over LEA en ouderbetrokkenheid.

Zie verder de website www.oudersenschoolsamen.nl

 

Op 11 september 2012 vond de tweede bijeenkomst plaats waar circa 35 gemeenten aanwezig waren. na afloop hebben veln de lezing van Dr. Epstein bijgewoond.

Verslag bijeenkomst 11 september

Presentatie Dr. Joyce Epstein over de rol van de overheid om ouderbetrokkenheid op de kaart te zetten.

Presentatie Elly Dekker VNG over mogelijkheden VNG om gemeenten te ondersteunen bij ouderbetrokkenheid.

Persbericht Expertise Punten Ouderbetrokkenheid

Blog Jaap Inberg over ouderbetrokkenheid. 

 

Aanpak zeer zwakke scholen

Op 11 februari 2009 stuurde staatsecretaris Dijksma haar actieplan zeer zwakke scholen naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil het aantal zeer zwakke scholen drastisch terugbrengen en heeft hiervoor dus een actieplan opgesteld.

 

Taal en Rekenen

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft Taalbeleid nog op de LEA staan. Dit was in de voorgaande GOA-periode een belangrijk overlegthema, nu zijn schoolbesturen hier primair verantwoordelijk voor. Toch wordt over dit aspect nog steeds vaak overleg gevoerd.

 

Vanuit het Ministerie wordt veel nadruk gelegd op het verhogen van de taal- en rekenprestaties in het onderwijs (PO, VO en MBO). Per 1 augustus 2010 zijn er per onderwijssoort referentieniveaus Taal en Rekenen van kracht. Hiervoor is extra geld beschikbaar. Verder is aangekondigd dat er subsidies beschikbaar komen voor taal- en rekenverbeterprojecten. Januari 2012 sloten PO-Raad en Ministerie het bestuursakkoord, met veel nadruk op basisvakken taal en rekenen.  

 

Kwaliteitsagenda PO

Zowel voor het PO als voor het VO is een kwaliteitsagenda opgesteld. Dit geeft een focus voor Rijk, gemeenten en scholen welke beleidsissues van essentieel belang zijn in de nabije toekomst. De belangrijkste doelstelling van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs ‘Scholen voor morgen’ is het verbeteren van de basisvaardigheden taal en rekenen van alle kinderen. Staatssecretaris Dijksma heeft de Kwaliteitsagenda PO samen met de sector opgesteld. 

 

Op 7 juli 2008 is de definitieve versie van de Kwaliteitsagenda PO verschenen. Hierin veel aandacht voor LEA-thema's: VVE, brede school en taal- en rekenprestaties.

November 2007 is de eerste versie van de Kwaliteitsagenda PO  bekend gemaakt. 

[Ga naar boven]